Regulamin sklepu internetowego taniemeble.nl

 


§1 Wstęp

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej: Sklep) i zawartych za jego pośrednictwem umów.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
 3. Sprzedającym jest firma: Maxi Huis H.Hartplein 245462EA Veghel BTW- NL003574719B77, KvK 81540612
 4. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT.


§ 2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

 

 1. Kupującymi mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Rejestracja w Sklepie jest konieczna do dokonywania zakupów w Sklepie.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w euro i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej odrębnymi przepisami.
 4. Ceny towarów oferowanych w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy, które to koszty podawane są odrębnie i obciążają Kupującego. Wyjątkiem są meble objęte darmową dostawą - szczegóły w podstronie: koszt dostawy.
 5. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.  (wszystkie wymiary mebli tapicerowanych podane są w cm z tolerancja ok+/- 8cm)
 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 7. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedający ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.

 

§ 3 Zasady składania zamówień

 1. Sklep internetowy umożliwia złożenie zamówienia na trzy różne sposoby:
 • on-line - za pośrednictwem Sklepu, pod adresem: www.taniemeble.nl
 • pocztą elektroniczną, pod adresem:  info@taniemeble.nl
 • telefonicznie poprzez smsa, pod numerem telefonu: +31 649 058 909
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych symbolem *) danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 2. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedającego. Potwierdzenie zamówienia następuje za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni roboczych.
 5. Potwierdzenie zamówienia jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty.
 6. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.
 7. Ceny towarów wskazane na stronie Sklepu mają charakter wiążący od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 8. Sprzedający  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyjęcia i realizacji zamówienia, w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia, braku współdziałania Kupującego przy wyborze istotnych elementów zamówienia lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W takiej sytuacji Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.                                                    


§ 4 Czas realizacji 

 1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a większość towarów znajdujących się w ofercie Sklepu była dostępna. Jednakże w wyjątkowych przypadkach, gdyby dany towar nie był dostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Zamówione towary są wysyłane w ciągu 2-8 tygodni (dokładnie jest to określone na stronach oferowanych przedmiotów) od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 3. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 5-8 tygodni, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Czas dostawy każdego przedmiotu jest określony w opisie danego przedmiotu - jest to średni planowany czas dostawy.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu dostawy spowodowanego niedostępnością zamawianego przez Kupującego towaru spowodowanego wydłużeniem czasu produkcji w danej fabryce.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu dostawy spowodowanego czasową niedostępnością danego towaru w fabryce oraz zaproponowania podobnego towaru oraz zniżki na rzecz kupującego.


§ 5 Dostawa

 1. Towar oferowany za pośrednictwem Sklepu jest dostarczany na terenie całej Holandii, Belgii, Luksemburga, Niemiec oraz Polski. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Sklepu.
 2. Kierowca dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
 3. Jeśli została wybrana forma płatności inna niż opłata za pobraniem, towar zostanie wysłany, gdy zapłata zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego.
 4. UWAGA: Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania,  należy więc zapewnić  odpowiednią ilość osób do wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia lub poinformować o konieczności wniesienia towaru przez kierowcę przynajmniej 3 dni przed planowaną dostawą (w przypadku mebli większych rozmiarów np. narożnik)
 5. W przypadku zamówienia usługi wniesienia / wyniesienia mebli przez kierowców, Kupujący odpowiada za prawidłową weryfikację gabarytów mebli pod kątem możliwości ich wniesienia / wyniesienia normalnymi ciągami komunikacyjnymi.
 6. W przypadku znoszenia starych mebli obowiązkiem Zamawiającego jest ich zdemontowanie oraz przygotowanie do wyniesienia.
 7. Kupujący ma obowiązek zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami, mogącymi powstać w  skutek wnoszenia / wynoszenia mebli, ciągu komunikacyjnego i pomieszczenia  (ściany, sufit, podłogi, schody). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wykonania usługi.


§ 6 Formy płatności

 1. przy dostawie w gotówce
 2. przelewem
 3. za pomocą portali/bramek płatniczych
 4. za pobraniem
 5. poprzez system ratalny


§ 7 Reklamacje

 1. Reklamację można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie bądź mailowo na adres reklamacje@taniemeble.nl Dane adresowe niezbędne do złożenia reklamacji znajdują się we wstępie niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności towaru z umową, towar należy z powrotem zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Kupujący otrzymał przy zakupie, a także krótkim opisem wady. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedającego, w celu umówienia terminu dostarczenia go do magazynu sprzedawcy. Przy produktach znacznych gabarytów lub ciężkich istnieje możliwość zlecenia odpłatniej usługi odbioru mebli firmie sprzedawcy.
 3. W przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 4. Jeżeli Sprzedający, który otrzymał od Kupującego żądanie określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się że uznał je za uzasadnione.
 5. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, będącego konsumentem z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, przez 2 lata od daty wydania towaru Kupującemu. Kupujący traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia do Sprzedającego przed jego upływem.
 7. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez Kupującego.
 8. Podczas odbioru towaru Kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności dostawcy ułatwi Sprzedającemu ewentualne późniejsze dochodzenie roszczeń od firmy spedycyjnej.
 9. Sprzedający nie udziela gwarancji na siedziska mebli tapicerowanych wykonanych z ekoskóry. Jest to bardzo specyficzny i delikatny materiał który może uleć uszkodzeniom ze względu na niewłaściwe użytkowanie np. jako miejsce zabaw małych dzieci które skaczą po narożniku narażając szwy na pęknięcie.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami, w tym pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Kupujący.
 11. Zwrot wpłaconego przez klienta zadatku za towar sprowadzany na zamówienie lub produkowany na zamówienie może odbyć się tylko za obopólną zgodą obu stron. Zadatek nie pomniejszony zostanie zwrócony jeżeli producent nie będzie wstanie zrealizować zamówienia dla klienta.


§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki Prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2021
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

Infolinia

nowe zamówienia,
pytania przed zamówieniem

+48 662510884

Pon. - Pt. 09:00 - 17:00

Sobota09:00 - 14:00

czas dostawy,
pytania po złożeniu zamówienia,
zamówienia whatsapp

+48 662510884

Pon. - Pt. 09:00 - 17:00

Sobota 09:00 - 14:00

reklamacje,
reklamacje@taniemeble.nl

+48 662511130

Poniedziałek08:00 - 17:00

Wtorek08:00 - 17:00

Środa08:00 - 17:00

Czwartek08:00 - 17:00

Piątek08:00 - 17:00

Ekspozycja mebli tapicerowanych
+ próbniki tkanin, po uprzednim umówieniu telefonicznym

+31 6 33035980

Poniedziałek11:00 - 15:00

Wtorek09:00 - 13:00

Środa11:00 - 15:00

Czwartek11:00 - 15:00

Piątek09:00 - 13:00

Sobota11:00 - 15:00

Niedziela11:00 - 15:00


Po złożeniu zamówienia prosimy o korzystanie z poniższych formularzy kontaktowych dotyczących zamówień w realizacji.

Dostawa do 7 dni

Jeśli zależy Państwu na krótkim czasie dostawy, prosimy o sprawdzenie działu:
“Narożniki i meble - dostawa do 7 dni”

Ekspozycja mebli i agd

Zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji mebli tapicerowanych i skorzystania z opcji wyboru materiałów z próbników tkanin.

Przed przyjazdem prosimy o kontaktAdres ekspozycji i magazynu:
5258 TS, Berlicum Heikantsehoeve 71
sprawdź mapę dojazdu

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies. Czytaj więcej

zamknij
© 2014 Taniemeble.nl - Największy sklep z polskimi meblami w Holandii