Regulamin programu partnerskiego

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZONDADESIGN.NL

 

§ 1. INFORMACJE WSTĘPNE

 

1. Organizatorem Programu Partnerskiego sklepu zondadesign.nl zwanego dalej Programem jest  Maxi Maja OÜ LOOTSA TN 5 11415 TALLINN ESTONIA EE16093742, NIP PL 5263400722, zwany dalej Organizatorem.

 

2. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba fizyczna lub podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie.  Taka osoba będzie nazywana w Regulaminie Uczestnikiem. W programie wziąć udział mogą osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego.

 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami Programu oraz osobami, które już Uczestnikami Programu zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.

 

4. Każda osoba pragnąca zostać Uczestnikiem Programu (dalej jako: Uczestnik) zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także członkowie rodzin ww. osób. Za członków rodzin pracowników lub współpracowników Organizatora uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, osoby pozostające w szczególnie bliskim stosunku osobistym i osoby przysposobione przez małżonka pracownika lub współpracownika Organizatora.

 

5. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi.

 

 

§ 2. DEFINICJE

 

1. Program lub Program Partnerski lub Program Partnerski Domosfery, którego zasady określa Regulamin.

 

2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu.

 

3. zondadesign.nl lub Organizator lub Maxi Maja OÜ LOOTSA TN 5 11415 TALLINN ESTONIA EE16093742, NIP PL 5263400722

 

4. Sklep Internetowy – prowadzony przez Maxi Maja OÜ LOOTSA TN 5 11415 TALLINN ESTONIA EE16093742, NIP PL 5263400722 sklep internetowy dostępny pod adresem www.zondadesign.nl, za pośrednictwem którego Użytkownik może zakupić od Domosfery Produkty.

 

5. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełniła warunki opisane w §4 Regulaminu i przystąpiła do Programu.

 

6. Użytkownik – osoba fizyczna, która zarejstrowała konto na stronie sklepu www.zondadesign.nl.nl zgodnie z Regulaminem Sklepu.

 

7. Osoba Polecona – osoba skierowana do Sklepu Internetowego przez Uczestnika za pomocą Linku Referencyjnego.

 

8. Link Referencyjny – przydzielony do każdego Użytkownika, wygenerowany przez Użytkownika w Panelu Użytkownika, indywidualny i unikalny link polecający Sklepu Internetowego Osobom Poleconym. Może przybrać formę adresu URL, oraz formę graficzną w postaci banneru reklamowego.

 

9. Panel Użytkownika – sekcja Sklepu Internetowego, w której Użytkownik może zarządzać danymi osobowymi, oraz pozostałymi informacjami dotyczącymi konta Użytkownika.

 

10. Produkty – artykuły meblowe oferowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego Domosfery pod adresem www.zondadesign.nl.nl

 

11. Prowizja – Wartość naliczona na konto Uczestnika liczona od kwoty zakupów dokonanych przez Osobę Poleconą.

 

12. Panel Użytkownika – sekcja Sklepu Internetowego, w której Użytkownik może zarządzać danymi osobowymi, oraz pozostałymi informacjami dotyczącymi konta Użytkownika.

 

 

§ 3. IDEA PROGRAMU

 

1. Program ma na celu nawiązywanie współpracy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Programu, którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą promować serwis internetowy www.zondadesign.nl.nl (zwany dalej Sklep Internetowy lub zondadesign.nl) i produkty w nim dostępne celem zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych zondadesign.nl.

 

2. Program zakłada naliczanie korzyści Uczestnikom z tytułu aktywności pozyskanych przez nich klientów Sklepu Internetowego, polegającej na dokonaniu zakupów w Sklepie Internetowym wszystkich produktów z oferty zondadesign.nl.

 

3. Z tytułu aktywnego udziału w Programie, każdemu Uczestnikowi naliczane są korzyści w formie Prowizji w wysokości 1% od zrealizowanych transakcji sprzedaży poprzez Link Referencyjny danego Uczestnika.  

 

 

§ 4. STATUS UCZESTNIKA

 

1. O status Uczestnika mogą ubiegać się: a. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończony 18 rok życia, b. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, c. spółki prawa handlowego.

 

2. Warunkiem koniecznym do uzyskania statusu Uczestnika Programu jest rejestracja konta użytkownika Sklepu Internetowego pod adresem: https://zondadesign.nl.iai-shop.com/client-new.php?register.

 

3. Formularz rejestracyjny oraz formularz z danymi Uczestnika Programu powinien zostać wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Uczestnik powinien poinformować o zmianach Organizatora.

 

4. Organizator może zwrócić się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenia określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcia innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji tylko w niezbędnym zakresie, jedynie w sytuacji gdy jest to konieczne dla określenia wysokości korzyści lub podstaw do jej wypłacenia.

 

5. Nabycie statusu Uczestnika następuje z chwilą otrzymania od Organizatora wiadomości to stwierdzającej (potwierdzenie rejestracji).  

 

6. Rejestracja Uczestnika nie powoduje powstania po stronie Uczestnika Programu jakichkolwiek zobowiązań względem Organizatora Programu. Uczestnik Programu może rozpocząć i zakończyć działania o jakich mowa w Programie w dowolnym momencie lub nie rozpoczynać ich wcale.

 

7. Każdy Uczestnik Programu może posiadać tylko jedno konto w Programie. Usunięcie danych przez Uczestnika Programu, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Programu, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Uczestnika Programu, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.  

 

 

§ 5. ZASADY DZIAŁALNOŚCI UCZESTNIKA I UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 

1. Podstawowym zadaniem Uczestnika Programu jest promocja produktów oferowanych w Sklepie Internetowym zondadesign.nl.

 

2. Warunkiem niezbędnym do uznania klienta Serwisu za Osobę Poleconą przez danego Uczestnika, jest to, aby taka osoba została przekierowana do sklepu internetowego zondadesign.nl na kartę produktową dowolnego Produktu z oferty w wyniku specjalnego hiperłącza (Link Referencyjny) udostępnionego Osobie Poleconej. Uczestnik ma możliwość samodzielnego wygenerowania unikatowego dla siebie Linku Referencyjnego, co pozwoli na przypisanie w bazie Sklepu Internetowego danej Osoby Poleconej do konkretnego Uczestnika, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Uczestników korzyści z tytułu udziału w Programie.

 

3. Link Referencyjny wygenerowany przez Uczestnika Programu nie ma ograniczonego okresu ważności.

 

4. Link Referencyjny może być udostępniane przez Uczestnika Programu innym osobom w taki sposób, aby nie powodował naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm etycznych, w szczególności:
a. nie nosił znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć),
b. nie nosił znamion przesyłania niezamówionej informacji handlowej,
c. nie naruszał prawa do prywatności osób, którym Link Referencyjny jest przekazywany,
d. hiperłącze nie może być udostępniane w szczególności w serwisach o treściach pornograficznych, ideologicznych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne bądź naruszających dobre obyczaje.

 

5. Uczestnik jest zobowiązany działać w granicach dozwolonych prawem ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych dotyczących reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności ustawy z dnia 27 czerwca 2016 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2016 r., poz.1030 – zwana dalej Ustawą).

 

6. Uczestnik nie będzie promował produktów na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem, w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego właścicieli. Uczestnik może odpowiadać na pytania zadane w takich miejscach w sposób nakłaniający do zainteresowania się Produktami, lub Sklepem Internetowym.

 

7. Zabronione jest wyświetlanie całości strony Sklepu Internetowego zondadesign.nl w ramce (iframe) poza indywidualnie ustalonymi przypadkami.

 

8. Zabronione jest wyświetlanie Sklepu Internetowego jako pop-up, pop-under we wszelkich systemach wymiany i promocji. Miejsce promocji Produktów musi być pozbawione reklam, których treść/forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Organizatora w szczególności związanych z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem i muzyką.

 

9. Organizator zobowiązuje się wspierać merytorycznie Uczestnika w kwestii promocji Produktów i Sklepu Internetowego w Internecie.

 

10. Organizator będzie indywidualnie rozpatrywał wszelkie skargi na Uczestników biorąc pod uwagę racje i dobro obu stron, Regulamin oraz specyfikę ośrodka, od którego skarga nadeszła.

 

11. Link Referencyjny może być umiejscawiany na banerach reklamowych i innych formach reklam zamieszczanych przez Uczestników na stronach i serwisach www, co do których Uczestnicy mają właściwe i odpowiednie prawa oraz Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu reklamy w tych serwisach (np. ze względu na ich tematykę, wygląd czy funkcjonalność).

 

12. Niedozwolone jest w szczególności stosowanie następujących posunięć:
a. stosowania linku, który aktywowany jest automatycznie po wejściu bądź wyjściu z danej strony internetowej, na której Link Referencyjny jest zamieszczony,
b. wykorzystanie linków prowadzących do Sklepu Internetowego w celach innych niż przewidziane Regulaminem, w szczególności umieszczaniem ich w serwisach nawołujących do przemocy, propagujących rasizm, obraźliwych, pornograficznych oraz sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
c. uzależnienia dostępu do swoich usług od aktywacji wygenerowanego linku, kliknięcia w reklamę z zaszytym linkiem,
d. podszywania się pod serwis zondadesign.nl we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, anonsach, reklamach, we własnych serwisach oraz materiałach reklamowych, niezależnie od tego jaka byłaby forma promocji Sklepu Internetowego Organizatora,
e. reklamy w Google AdWords lub innych z użyciem słów zondadesign.nl.nl, zondadesign.nl lub o zbliżonej treści albo formie w jakimkolwiek połączeniu z innym słowem, przy uwzględnieniu treści § 4 pkt 15,
f. używanie programów do automatycznego dodawania wpisów, systemu wymiany linków oraz pressel page,
g. stymulowanie i sztuczne „nabijanie” kliknięć w swoje Linki Referencyjne,
h. umieszczanie Linków Referencyjnych bądź odnośników tekstowych i graficznych zawierających Linki Referencyjne (np. banery) w serwisach, których główną formą działalności jest marketing afiliacyjny rozumiany jako działania marketingowe nakierowane na efekt sprzedażowy i kierowanie klienta poprzez reklamę własną do konkretnego sklepu lub serwisu, wskazując konkretne miejsce i/lub korzyść płynącą z zakupu (np. obietnica rabatu, darmowa dostawa produktu, możliwość zakupu w ratach 0% i wszystkie inne formy promocji sprzedaży),
i. umieszczanie linków referencyjnych na stronach służących przede wszystkim celom reklamowym, niezależnie od ilości reklamowanych tam podmiotów, produktów oraz usług. Jako stronę służącą celom reklamowym lub służącą przede wszystkim celom reklamowym należy rozumieć stronę internetową, w której treści reklamowe przekraczają 25% treści lub powierzchni strony,
j. umieszczanie linków referencyjnych w serwisach internetowych zawierających w nazwie domeny słowa: rabat, tanio, kupon, kod, promocja, okazja, oferta, profit, oraz ich odmiany, wyrazy pochodne, pokrewne, synonimy oraz wyrazy bliskoznaczne.

 

13. Uczestnik Programu nie może otrzymać prowizji za zakupy własne. Poprzez zakup własny należy rozumieć sytuację, w której Uczestnik Programu, który chce uzyskać prowizję występuje jako osoba na zamówieniu (imię i nazwisko lub firma) albo osoba, na którą wystawiony zostanie dokument sprzedaży.

 

14. Uczestnik Programu nie może popularyzować Serwisu zondadesign.nl zgodnie z § 2 Regulaminu w jakimkolwiek przekazie odnoszącym się do programu partnerskiego, powołując się na jakiekolwiek inne działania o charakterze promocyjnym lub reklamowym prowadzone przez Organizatora.

 

15. Uczestnik w ramach prowadzenia kampanii Adwords lub podobnej, ma obowiązek dodania do wszystkich istniejących tego typu kampanii wykluczających słów kluczowych na poziomie kampanii uniemożliwiających wyświetlanie się reklam w wynikach wyszukiwania dla zapytań zawierających frazy zondadesign.nl,oraz ich pochodnych.

 

16. Przekierowanie na strony www.zondadesign.nl powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego.

 

17. Efektem pierwszego wejścia osoby poleconej do Serwisu poprzez link Uczestnika jest zapisanie pliku „cookie” w systemie tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację klienta Serwisu i jego wizyt w Serwisie zondadesign.nl jako dokonanych z polecenia konkretnego Uczestnika. Plik „cookie” zachowuje ważność przez 90 dni i może zostać zastąpiony przez analogiczny plik innego Uczestnika poprzez nadpisanie.

 

18. Uczestnikowi naliczana jest prowizja bezpośrednio wtedy, gdy w chwili składania zamówienia, w systemie informatycznym klienta Serwisu składającego zamówienie zapisany jest plik „cookie” tego Uczestnika.

 

19. Jeśli Osoba Polecona z jakichkolwiek przyczyn zrezygnuje z zakupu, wycofa zamówienie, zwróci Produkt lub odstąpi od umowy w którymkolwiek momencie jej trwania niezależnie od przyczyny odstąpienia, konto Uczestnika Programu zostanie pomniejszone o wartość jaka przybyła Uczestnikowi Programu za zakup wszystkich zwróconych produktów. Prowizja, jaka zasila konto Uczestnika, zależna jest od aktualnej ceny sprzedaży danego Produktu i liczona jest według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Jeżeli po złożeniu zamówienia oraz naliczeniu Prowizji nastąpi zmiana (korekta) wartości zamówienia dokonanego przez klienta Serwisu (np. związana z udzielonym klientowi Serwisu rabatem już po dokonaniu przez niego zakupu), od którego to zamówienia została Uczestnikowi naliczona prowizja, wówczas zmieniona zostanie także wysokość naliczonej Uczestnikowi Prowizji stosownie do wartości zamówienia.

 

20. Z uwagi na opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Uczestników Programu, jak i osób odwiedzających Serwis w wyniku działań Uczestników Programu (Osób Poleconych), co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików „cookies” w tych systemach, posługiwania się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Sklepu Internetowego i innych, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Uczestnikom Programu Prowizji.  

 

 

§ 6. PRODUKTY BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE ORAZ NALICZANIE PROWIZJI

 

1. Prowizję można gromadzić za zakupy klientów Serwisu z przekierowań z Linków Referencyjnych wygenerowanych przez danego Uczestnika Programu.

 

2. Wysokość naliczonej Prowizji zależy od:
a. wartości zamówienia dokonanego przez Poleconego Użytkownika
b. Linku Referencyjnego, z którego nastąpiło przejście do Serwisu zakończone sprzedażą.

 

3. Prowizja, jaka zasila konto Uczestnika, zależna jest od aktualnej ceny sprzedaży danego Produktu, wg cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.  

 

 

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Każdy Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w związku z rejestracją i uczestnictwem w Programie.

 

2. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania.

 

3. Skierowane do Organizatora żądania usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy jest równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika Programu z udziału w Programie.

 

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 922).  

 

 

§ 8. OBSŁUGA ZAPYTAŃ I REPREZENTACJA ORGANIZATORA 

 

1. Uczestnik będzie starannie promował Produkty dostępne w Sklepie Internetowym zondadesign.nl, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności prezentowanych przez siebie informacji.

 

2. Uczestnik Programu nie może przyrzekać żadnemu potencjalnemu lub faktycznemu klientowi gwarancji innych niż te wydawane przez Organizatora, bez jego zgody.

 

3. Uczestnik Programu w swojej działalności w ramach Programu, w bezpośrednich rozmowach i konwersacjach z innymi osobami będzie dbał o nienaganny wizerunek Organizatora i Sklepu Internetowego zondadesign.nl.  

 

 

§ 9. PROWIZJE I WYNAGRODZENIE

 

1. Wynagrodzenie Uczestnika płatne jest na podstawie zestawienia dostępnego w systemie informatycznym Organizatora, które zawiera listę zrealizowanych zamówień i wynikającą z niej sumę prowizji po uprzednim zatwierdzeniu przez Organizatora prowizji. Dostępna do wypłaty prowizja uwzględnia okres związany z możliwością zwrotu przez Klienta zakupionego towaru.

 

2. Wypłata jest możliwa do zrealizowania po zgromadzeniu przez Uczestnika na swoim koncie, w sekcji „Rozliczenia” w Panelu Użytkownika, Prowizji w kwocie co najmniej 25 Euro, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

 

3. Prowizja naliczana od zakupów Osoby Poleconej jest naliczana przez 90 dni od czasu jego pozyskania przez Użytkownika.

 

4. Prowizje sumowane są w systemie Programu, a zlecenie wypłaty następuje samodzielnie przez Uczestnika z poziomu Panelu Użytkownika. Płatności następuje okresie 30 dni od momentu otrzymania przez Organizatora zlecenia wypłaty.

 

5. Aby wypłacić zgromadzoną prowizję w Programie Uczestnik powinien zastosować się do poniższej procedury:
a. zalogować się do swojego Panelu Użytkownika,
b. kliknąć w zakładkę „Program partnerski – Pokaż szczegóły - Rozliczenia”
c. zlecić wypłatę zgormadzonych Prowizji i skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia szczegółów wypłaty i podania rachunku bankowego na który ma zostać wykonana.

 

6. Wypłaty prowizji dokonywane są przez Organizatora przelewem na rachunek bankowy podany przez Uczestnika Organizatorowi.

 

7. Dane Uczestników podane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i aktualne na dzień wypłaty oraz w przypadku osób fizycznych umożliwiać wystawienie Organizatorowi PIT 8C. W przypadku osób fizycznych, Uczestnik potwierdzi podpisem odbiór dokumentu PIT 8C od kuriera.

 

8. Naliczanie Prowizji będzie prowadzone z dokładnością do jednego grosza.

 

9. Podstawą do wypłaty prowizji dla osób prowadzących działalność gospodarczą bądź spółek prawa handlowego jest wystawienie przez Uczestnika Programu faktury (dane do faktury zgodnie z §1, pkt 1) na kwotę wypłacanej prowizji powiększonej o podatek VAT z 30-dniowym terminem płatności.

 

10. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zgromadzona Prowizja stanowi przychody z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 grudnia 2016 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 r., poz. 2032 – dalej jako PitU), a Organizator zobowiązuje się na podstawie art. 42a PitU do sporządzenia informacji PIT-8C dla Uczestników, którym wypłacił Prowizję i przekazania tej informacji (do końca lutego następnego roku podatkowego) Uczestnikom oraz Naczelnikom Urzędów Skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania danego Uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany wykazać otrzymany przychód w zeznaniu rocznym i odprowadzić należny od niego podatek dochodowy.  

 

 

§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Reklamacje dotyczące Programu, Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia podlegającego reklamacji na adres Organizatora z dopiskiem o treści: Reklamacja – Program Partnerski zondadesign.nl.

 

2. Reklamacje należy kierować na adres:  Maxi Maja OÜ LOOTSA TN 5 11415 TALLINN ESTONIA EE16093742, NIP PL 5263400722  lub na adres e-mail reklamacje@zondadesign.nl

 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej wpływu na wskazany w § 9 pkt 2 adres korespondencyjny lub adres e-mail.

 

4. Odpowiedź na reklamację zawierająca informację o sposobie jej rozpatrzenia zostanie przesłana do Uczestnika na wskazany adres korespondencyjny lub adres e-mail, z którego wysłana złożona została reklamacja.  

 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizatorowi służy prawo zablokowania udziału Uczestnika w Programie lub zakończenia współpracy z Uczestnikiem w przypadku niestosowania się przez Uczestnika do postanowień Regulaminu, po umożliwieniu Uczestnikowi ustosunkowania się do stwierdzonych przez Organizatora naruszeń Regulaminu.

 

2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z własnej inicjatywy z udziału w Programie, Uczestnik nie może zażądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za zgromadzone w Programie prowizje, co do których Uczestnik nie złożył zlecenia wypłaty, o którym mowa w § 8.

 

3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w czasie trwania Programu lub po jego zakończeniu, iż Uczestnik podjął jakiekolwiek (chociażby incydentalne) działanie dla zdobywania Prowizji w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, zarówno polskim jak i międzynarodowym mogącym mieć zastosowanie w konkretnym przypadku, Organizator uprawniony jest do niezwłocznego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Uczestnikowi korzyści, niezależnie od sposobu ich pozyskania, zaś Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wszystkich przyznanych korzyści materialnych.

 

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za stosowanie się do wymogów prawa polskiego w szczególności do wymogów Ustawy, o której mowa w § 4 pkt 5. 5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

pixelpixel