Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZONDADESIGN.NL

 

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego zondadesign.nl oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa i obowiązki Organizatora, Użytkowników oraz Uczestników, a także zasady przyznawania Uczestnikom Punktów i innych korzyści związanych z uczestnictwem w Programie.

 

 

§ 2. DEFINICJE

 

Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie, chyba że z kontekstu ich użycia wynika inaczej:

 

1. Program lub Program Lojalnościowy lub Program Lojalnościowy zondadesign.nl, którego zasady określa Regulamin.

 

2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu.

 

3. Domosfera lub Organizator lub  Maxi Maja OU Lõõtsa tn 5 Lasnamäe linnaosa Tallinn 11415 Harju maakond Estonia

 

4. Sklep Internetowy – prowadzony przez Maxi Maja OU sklep internetowy dostępny pod adresem www.zondadesign.nl za pośrednictwem którego Użytkownik może zakupić od zondadesign.nl Produkty.

 

5. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełniła warunki opisane w §4 Regulaminu i przystąpiła do Programu.

 

6. Użytkownik – osoba fizyczna, która zarejstrowała konto na stronie sklepu www.zondadesign.nl zgodnie z Regulaminem Sklepu.

 

7. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie.

 

8. Punkty Naliczone – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane z tytułu zakupu Produktów naliczane w ramach Salda Punktowego po dokonaniu transakcji – zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

 

9. Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik zebrał w ramach uczestnictwa w Programie, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

10. Sklep Internetowy – platforma sprzedaży towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Domosfera prowadzona przezMaxi Home. stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL www.zondadesign.nl

11. Produkty – artykuły meblowe oferowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zondadesign.nl pod adresem www.zondadesign.nl

 

12. Panel Użytkownika – sekcja Sklepu Internetowego, w której Użytkownik może zarządzać danymi osobowymi, oraz pozostałymi informacjami dotyczącymi konta Użytkownika.

 

13. Newsletter – Subskrypcja wiadomości e-mail wysyłanych przez zondadesign.nl, informujących o aktualizacjach w ofercie sklepu, promocjach itp.

 

14. Kody Rabatowe -

 

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Na zasadach określonych poniżej w Regulaminie i z zastrzeżeniem określonych warunków, przystępując do Programu, Uczestnik może rozpocząć zbieranie punktów i wymienić je na produkty dostępne w Programie na stronie internetowej www.zondadesign.nl

 

2. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program prowadzony jest przez Organizatora.

 

3. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu Produktów w Sklepie Internetowym, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.

 

4. Program prowadzony jest w Sklepie Internetowym.

 

5. Uczestnikami Programu mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Holandii.

 

6. Udział Uczestnika w Programie jest bezpłatny, przy czym warunkiem uzyskanie możliwości nabycia Produktów dostępnych w Programie jest uzbieranie przez Uczestnika określonej w Regulaminie ilości Punktów.

7. Uczestnik (Użytkownik) nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na rzecz Organizatora.

 

8. Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik może z niego w każdym czasie zrezygnować.

 

9. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie trwania Programu.

 

10. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

 

11. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

 

12. Uczestnik zobowiązany jest nie nadużywać praw przyznanych Uczestnikowi przez Organizatora, lub przepisy prawa, w sposób, który sprzeczny jest ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

 

§ 4. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

 

1. Zbieranie Punktów w ramach Programu Lojalnościowego zondadesign.nl możliwe jest po zarejestrowaniu konta użytkownika w Sklepie Internetowym zondadesign.nl. Rejestracja równoznaczna jest z otrzymaniem przez Użytkownika statusu Uczestnika.

 

§ 5. ZASADY GROMADZENIA PUNKTÓW PRZEZ UCZESTNIKA

 

1. Punkty mogą być gromadzone w ramach Programu, na zasadach określonych przez Organizatora poniżej, przez Uczestnika i Użytkownika.

 

2. Warunkiem wymiany Punktów na Produkty i Kody Rabatowe jest przystąpienie do Programu i posiadanie statusu Uczestnika.

 

3. Punkty zgromadzone w ramach danego Salda Punktowego nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Uczestnika lub Użytkownika.

 

4. Zbieranie Punktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest możliwe od momentu dokonania pierwszego zakupu w Sklepie Internetowym zondadesign.nl.

 

5. Punkty przyznane przez Organizatora w ramach Programu zapisywane będą na indywidualnym koncie Uczestnika (Użytkownika) w Panelu Użytkownika Sklepu Internetowego zondadesign.nl.

 

6. Punkty są przyznawane za zakup Produktów w Sklepie Internetowym, w tym również za zakup Produktów przecenionych lub objętych odrębną promocją (nieprzewidzianą w niniejszym Regulaminie), chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

7. Aktualny stan Salda Punktowego wyświetlany jest w ramach konta Uczestnika (Użytkownika)  w Panelu Użytkownika Sklepu Internetowego zondadesign.nl

 

8. Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem dokonania zapłaty za Produkty gotówką, bankową kartą płatniczą lub inną metodą udostępnioną przez Organizatora z wyłączeniem bonów i voucherów.

 

9. Punkty przyznane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

 

10. Naliczenie Punktów w ramach indywidualnego Salda Punktowego wymaga:  -Dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym za minimum 33,33 (słownie: trzydzieści trzy przecinek trzydzieści trzy) Euro brutto (kwota obejmująca cenę Produktu, po odliczeniu wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek lub przecen).
-Zapisu do Newslettera,
-Dodanie zatwierdzonej opinii produktu.

 

11. Punkty naliczane są w ten sposób, że za każde 33,33 (trzydzieści trzy przecinek trzydzieści trzy) Euro brutto wydane w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w Regulaminie, Saldo Punktowe zostaje powiększone o 1 (słownie: jeden) Punkt. Za zapisanie się Użytkownika(Uczestnika) do Newslettera Saldo Punktowe zostaje powiększone o 5 punktów, za dodanie opinii potwierdzonej przez zondadesign.nl Saldo Punktowe powiększone zostaje o 5 punktów.

 

12. W przypadku dokonania zwrotu lub wymiany pełnowartościowego (nieposiadającego wady) Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym, w zakresie którego naliczone zostały Punkty, Punkty te zostaną anulowane. W przypadku zwrotu lub wymiany tylko części pełnowartościowych Produktów objętych jedną transakcją, w zakresie której naliczone zostały Punkty, nastąpi ponowne przeliczenie Salda Punktowego tj. anulowanie Punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji oraz naliczenie Punktów odpowiadających wartości Produktów nieobjętych wymianą lub zwrotem.

 

13. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika (Użytkownika) będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość w Sklepie Internetowym, w zakresie której naliczone zostały Punkty, Punkty te zostaną anulowane. W przypadku odstąpienia w zakresie tylko części pełnowartościowych Produktów objętych jedną transakcją, w zakresie której naliczone zostały Punkty, nastąpi ponowne przeliczenie Salda Punktowego tj. anulowanie Punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji oraz naliczenie Punktów odpowiadających wartości Produktów nieobjętych odstąpieniem od umowy sprzedaży.

 

14. W przypadku złożenia reklamacji Produktów z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w zakresie których naliczone zostały Punkty, Organizator uwzględniając reklamację nie dokonuje przeliczenia Salda Punktowego (tzn. Uczestnik (Użytkownik) zachowa Punkty naliczone przy zakupie reklamowanych Produktów.

 

15. Punkty są naliczane od rzeczywiście zapłaconej (uiszczonej) wartości brutto Produktów widniejącej na wystawionym przez personel Sklepu Internetowego paragonie lub fakturze za zakup Produktów, co oznacza, że Punkty nie przysługują od wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek lub przecen.

 

16. Naliczenie Punktów w ramach Salda Punktowego następuje w czasie rzeczywistym tj. najpóźniej w terminie 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym stanowiącego podstawę do ich naliczenia.

 

17. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub jakikolwiek inny środek płatniczy.

 

18. Każdy Uczestnik (Użytkownik) ma przypisane tylko jedno Saldo Punktowe.

 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania tzw. Punktowych Akcji Specjalnych, w ramach których Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych Punktów, na przykład za zakup określonych Produktów.

 

20. Punkty tracą ważność po upływie 24 miesięcy od dnia naliczenia w ramach indywidualnego Salda Punktowego. Organizator może przedłużyć okres ważności Punktów.

 

§ 6. DODATKOWE KORZYŚCI ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE

 

1. Uczestnikowi w ramach Programu mogą zostać przyznane przez Organizatora inne korzyści, w szczególności wszelkiego rodzaju gratisy, rabaty, zniżki, obniżki, bony lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.

 

2. Żadne promocje, zniżki, obniżki, rabaty, bony, przeceny lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe, nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki, przeceny lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej, a także Regulaminu.

 

§ 7. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU UCZESTNIKA W PROGRAMIE

 

1. Program rozpoczyna się w dniu

 

2. Czas trwania Programu jest nieoznaczony.

 

3. Z ważnych powodów (wskazanych enumeratywnie poniżej) uczestnictwo w Programie może zostać wypowiedziane Uczestnikowi przez Organizatora. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie uczestnictwa w Programie uznaje się istotne (rażące) naruszenie postanowień Regulaminu. Istotnym (rażącym) naruszeniem postanowień Regulaminu jest naruszenie § 3 ust. 5, ust. 11 i 12. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Uczestnik może wnieść zastrzeżenia od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, przesyłając je na adres Organizatora (według swojego wyboru).

 

4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie składając stosowne oświadczenie, drogą e-mailową na adres biuro@zondadesign.nl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora.

 

5. Organizator jest uprawniony do zakończenia Programu, po upływie okresu minimalnego tj. po dniu ..... r. z ważnego powodu rozumianego jako techniczna niemożliwość dalszego prowadzenia Programu.

 

6. W przypadku zakończenia Programu, Uczestnik będzie mógł wykorzystać (wymienić) Punkty w terminie określonym wzawiadomieniu o zakończeniu Programu, nie krótszym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, na zasadach odrębnie ogłoszonych przez Organizatora.

 

§ 8. REKLAMACJE

   

1. Reklamacje w zakresie zasad i przebiegu Programu (w szczególności dotyczące sposobu gromadzenia Punktów oraz uczestnictwa w Programie) mogą być zgłaszane do Organizatora w czasie trwania Programu oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jego zakończeniu. Upływ terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie oznacza wygaśnięcia roszczeń oraz nie narusza prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja może zostać złożona na adres e-mail lub adres pocztowy Organizatora 

 

2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od chwili zgłoszenia reklamacji.

 

3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi zgodnie z jego wyborem wskazanym podczas składania reklamacji – drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną.

 

4. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień przyznanych Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Uczestnika statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

§ 9. DANE OSOBOWE

 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów realizacji Programu lojalnościowego zondadesign.nl, w tym dla celów związanych z przyznawaniem, udzielaniem i realizacją Punktów, jak również dla celów reklamacyjnych i kontaktowych oraz dla celu marketingu usług i produktów Organizatora oraz w zakresie dobrowolnie udzielonej zgody – dla celu marketingu usług i produktów partnerów Organizatora.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 922).

 

§ 10. ZMIANY REGULAMINU

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących prowadzenie Programu wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.
b) konieczność dostosowania zasad prowadzenia Programu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: - decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Organizatora organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.
c) zmiana sposobu prowadzenia spowodowana wyłącznie obiektywnymi i niezależnymi względami technicznymi lub technologicznym ;
d) połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych).

 

2. Zmiany Regulaminu w żadnym wypadku nie będą pogarszać sytuacji Uczestników w porównaniu do dotychczasowych postanowień niniejszego Regulaminu.

 

3. W przypadku zmiany Regulaminu z uwagi na przyczyny wskazane w ust. 1 powyżej Organizator (według decyzji Organizatora), powiadomi Uczestników o zmianach, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, , za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.

 

4. Uczestnik może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia uczestnictwa w Programie, Uczestnik może dokonać drogą e-mailową na adres reklamacje@zondadesign.nl lub pocztą tradycyjną na adres: MAXI HOME Heikantsehoeve 71 5258 TS, Berlicum  .

 

5. Zmiana Regulaminu wiąże Uczestnika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Uczestnik nie wypowiedział uczestnictwa w Programie w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej. Nie narusza to prawa Uczestnika do rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie i bez podawania powodów.

 

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Organizator ponosi odpowiedzialność w zakresie zasad i warunków prowadzenia Programu, odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji, przydzielanie Punktów.

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.zondadesign.nl

 

2. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres: biuro@zondadesign.nl

 

3. Wszelka korespondencja dotycząca kwestii technologicznych lub technicznych związanych z Programem powinna być kierowana na adres: biuro@zondadesign.nl

 

4. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia w związku z Programem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.

 

5. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz prowadzenia i uczestnictwa w Programie jest prawo Estonii, a sądami sądy powszechne w Estonii, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

pixelpixel